Brotacelul Plimbaret
Home Regiuni Geografice Județe Orașe Statistici Călătorii Contact
  Tipareste pagina curenta

 

Prezentarea județului Gorj

Regiunea geografică: Oltenia Site-uri utile:
Consiliul Judetean Gorj
Prefectura Gorj
Resedință de județ: Târgu Jiu
Populație: 387 308 loc (locul 27)
Recensământ: anul 2002
Suprafața: 5 602 km2 (locul 21)
Densitate: 69 loc/km2 (locul 30)
Abreviere: GJ
Președinte Consiliu Județean: Ion Călinoiu(PSD)
Prefectul județului: Stefan-Marian Popescu-Bejat
 
Gorj este un județ în regiunea Oltenia din România.

Lista orașelor din județul Gorj Gorj


* Târgu Jiu (municipiu - reședință de județ)
* Motru (municipiu)
* Rovinari
* Bumbești-Jiu
* Târgu Cărbunești
* Novaci
* Tismana
* Țicleni
* Turceni

Așezare geografică Gorj


*Județ în SV României, pe cursul mijlociu al Jiului;
*Suprafața: 5.602 Km2(2,35% din suprafața țării);
*Populație: 386.097 locuitori(INS, 2004), din care 47% în mediul urban;
*Densitate: 65,7 loc/km².
*Reședința: municipiul Tg-Jiu.
*Orașe: Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbunești, Tismana, Turceni, Țicleni.
*Comune: 61.

Relieful Gorj


Variat, în trei trepte distincte: în N și NV sunt M-tii Parang, Valcan și Godeanu, cu altitudini ce depășesc frecvent 2.000 m (altitudine maxima: 2.519 m, vârful Parangu Mare) și cu urme ale glaciației cuaternare (circuri, custuri, lacuri glaciare, morene), în partea centrală se desfășoară zona subcarpatică, constituită din mai multe aliniamente de dealuri (mai importante: Sacelu, Mogos, Stroiesti, Bran) și depresiuni (Polovragi, Novaci, Targu Jiu-Campu Mare ș.a.), iar în S, se află o porțiune a Piemontului Getic.

Rețeaua hidrografică Gorj


Aparține în majoritate unui singur bazin colector, Jiul, care adună apele mai multor afluenți (Sadu, Tismana, Jiltu, Motru, Gilort, Amaradia etc.) de pe o suprafață de peste 10 mii. Excepție fac extremitățile NE și NV ale județului, care sunt drenate de cursurile superioare ale Oltețului și Cernei. Se întâlnesc numeroase lacuri naturale (Calcescu, Slaveiu, Mija) și antropice (Cearu, Cerna, Motru).

Clima Gorj


Temperat-continentală, cu temperaturi medii anuale de 10,2, în depresiuni, în zona dealurilor înalte și 0pe munții înalți ; precipitațiile medii anuale sunt repartizate neuniform: 585 mm în S, în lunca Jiului, 753 mm în depresiuni, 925 mm în zona dealurilor subcarpatice și peste 1.200 mm pe culmile montane; vânturi predominante dinspre N, S și V.

Populația Gorj


Resurse naturale Gorj


Printre care se numara: lignit în bazinele Motru (Horaști, Roșiuța, Lupoaia, Leurda, Ploștina) și Rovinari (Cicani, Beterega, Gârla, Matasari, Roșia-Jiu, Rovinari, Urdari ș.a.) antracit (Schela), petrol (Țicleni, Hurezani, Balțeni, Albeni, Scoarta, Bustuchin), gaze naturale (Țicleni, Hurezani, Logresti, Bustuchin), grafit (Baia de Fier, Polovragi), calcare (Suseni), marne (Bârsești), dolomițe (Tismana), argilă refractară (Schela, Viezuroiu), izvoare minerale (Săcelu), păduri (273.868 ha, 1994)

Industriile prezente Gorj


Principalele produse industriale: energie electrică (termocentrale de la Turceni, 2.640 MW, Rogojel, 1.720 MW, Rovinari, 1.390 MW, Tg-Jiu și hidrocentrale de la Novaci și cele din complexul Cerna-Motru-Tismana), utilaj minier (Motru, Târgu-Jiu, Rovinari, Balțeni), mașini-unelte pentru presare-forjare, articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat (Târgu-Jiu), mașini-unelte și frigidere cu compresor (Bumbești-Jiu), materiale de construcții (ciment, tuburi de azbociment, cărămidă etc., la Bârsești, Târgu-Jiu, Târgu Cărbunești), cherestea, mobilă, parchete, plăci aglomerate din lemn (Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbești-Jiu, Tismana, Padeș), confecții (Târgu-Jiu, Tismana, Padeș, Motru, Târgu Carbunești), tricotaje (Motru), sticlărie pentru menaj (Târgu-Jiu), produse alimentare (preparate din carne și lapte, dulciuri, băuturi, țigarete etc.)

Agricultura Gorj


Agricultura dispunea în 1994 de 250.204 ha terenuri agricole, din care 103.264 ha arabil, 125.305 ha pășuni și fânețe naturale, 13.266 ha livezi și pepiniere pomicole ș.a. Principalele culturi agricole sunt cele de porumb (57.140 ha, 1994), grâu și secară (21.259 ha), plante de nutreț (9.069 ha), orz și ovăz, cartofi, legume etc. Pomicultura (meri, pruni, peri, cireși, nuci), cu extindere mari în părțile deluroase ale județului, formează areale compacte în zona localităților Bârsești, Turcinești, Dobrița, Săcelu ș.a. În 1995, sectorul zootehnic cuprindea 157,4 mii capete ovine, 129,4 mii capete porcine, 79,7 mii capete bovine, 22,2 mii capete caprine; avicultura (2.424,3 mii capete; apicultura (13,6 mii familii de albine).

Căi de comunicație Gorj


Lungimea rețelei feroviare însumează 236 km (221 km electrificați), iar cea a drumurilor publice 1.886 km (610 km modernizate). Un loc aparte în transportul feroviar îl ocupă sectorul de căi-ferate Bumbești - Livezeni (30 km, 38 tunele, 25 viaducte, 10 poduri), dat în folosință în 1948, care scurtează drumul dintre Oltenia și bazinul carbonifer Petroșani.

Educație Gorj


Unitățile de învățământ, cultura și arta (1994/1995): doua institute de învățământ superior (Universitatea "Constantin Brancusi" înființata în 1991 la Târgu-Jiu si Universitatea "Jiul de Sud"), 383 grădinițe de copii, 404 școli generale, 27 licee, 245 biblioteci cu 2.223.000 volume, 23 cinematografe, numeroase muzee și case memoriale.

Turism GorjTurism intens, legat de varietatea condițiilor naturale (defileul Jiului, cheile Oltețului, Corcoaiei, Sohodolului ș.a., peșterile Polovragi, a Muierilor, Cloșani, lacurile glaciare montane ș.a), de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbelti-Jiu, așezările daco-romane de la Sușeni, Barsesti, Boroseni nu s.a.), de trecutul istoric (Câmpia Padesului - loc unde, la 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a citit Proclamația), de numeroasele obiective arheologice (mănăstirile Tismana și Polovragi, schitul Lainici, cula de la Curtișoara), de operele monumentale ale lui Constantin Brâncuși de la Târgu-Jiu (Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului), precum și de datinile, obiceiurile tradiționale și portul gorjenesc. Indicativ auto: GJ.
 
 
Harta județului Gorj
Harta judetului Gorj
 
Hoteluri din Gorj

Contribuie la dezvoltarea paginii judetului Gorj

Cazare in Gorj